Mi-Ki Dog detailed characteristics

Mi-Ki Dog detailed characteristics

Full name: Mi-Ki Dog Type: Small dog Alias: Height :10-11 inches (25-28 cm) English name: Mi-Ki Country of Origin: United States Weight: up to 10 pounds (5 kg), average 4-8 pounds (2-4 kg) Hair length:... Read more